Klauzule informacyjne szczegółowe RODO

Klauzula informacyjna szczególowa- azbest.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- decyzje środowiskowe.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- dodatki mieszkaniowe i energetyczne.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- finanse.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- GKRPA.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- GZZK.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- klęski żywiołowe.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- koncesje na alkohol.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- mieszkania komunalne.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- numeracja.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- OC.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- oczyszczalnie.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- OSP.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- podatki.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- podłączenie do kanalizacji.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- podziały nieruchomości.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- pomoc uczniom.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- pomoc zdrowotna nauczycielom.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- projekty.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- promocja.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- przeciwdziałanie przemocy.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- przedsiębiorcy.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- przewoźnicy.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- psy.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- radni.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- rozgraniczenia.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- sołtysi.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- sprzedaż nieruchomości.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- stosunki wodno prawne.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- szkody łowieckie.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- świadczenia na rzecz obrony.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- umowa dla osób kontaktowych podmiotów.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- umowa dla reprezentantów podmiotów.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- warunki zabudowy.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- wnioski.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- wycinka.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- zagospodarowanie przestrzenne.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- zajęcie pasa drogowego.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- zaświadczenia rolnik.docx

Klauzula informacyjna-dostepnosc cyfrowa_architektoniczna.docx

Klauzula informacyjna szczegółowa- monitoring.docx

Klauzula informacyjna szczegółowa - informacja o środowisku.docx

Klauzula_informacyjna- zakup preferencyjny paliwa stałego.docx

Klauzula informacyjna szczególowa- korespondencja zaktualizowana.docx

 

Opublikowane przez: Artur Czarnacki | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:17:00 | Data modyfikacji: 2022-12-16 08:42:46.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:12:04 | Data modyfikacji: 2020-01-09 13:58:06.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:10:50 | Data modyfikacji: 2020-01-09 14:00:55.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:09:18 | Data modyfikacji: 2020-01-09 14:02:53.
Klauzula informacyjna RODO


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:


                                                                            Gmina Korytnica
                                                      ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica
                                                                            tel. 25 661-22-84


Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Pana Krzysztofa Mikulskiego na Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl


Do zakresu działania Gminy Korytnica należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.
Gmina Korytnica gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Korytnica, a w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Korytnica oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Korytnica przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Korytnica. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
                                                        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
                                                                            ul. Stawki 2
                                                                       00-193 Warszawa
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-05-25 09:29:42 | Data modyfikacji: 2019-10-31 14:25:01.

Zobacz:
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt . 
Data wprowadzenia: 2018-05-25 09:29:42
Data modyfikacji: 2019-10-31 14:25:01
Opublikowane przez: Antoni Panufnik