Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Korytnica

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72241cc4-a08f-11ed-9236-36fed59ea7ddhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72241cc4-a08f-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-31 15:10:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2023 - Wersja nr 1
 2023_BZP 00040121_01_P.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:23:19.
Zapytanie ofertowe - usługa schronienia w
schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

211754914-zalacznik_nr_1_-_oferta_(1)(2).docx

211756436-zalacznik_nr_2_oswiadczenie_(1)(1).docx

 211758635-Zapytanie(2).docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-22 13:27:22.
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Korytnicy ”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6439d3d-766f-43df-b42d-ded8c69e9451https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6439d3d-766f-43df-b42d-ded8c69e9451

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:02:06.
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu
Gminy w Korytnicy i placówek oświatowych z
terenu Gminy Korytnica

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/204c66e3-c125-492e-839d-a9d097801de3https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/204c66e3-c125-492e-839d-a9d097801de3

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-12-01 14:22:05.
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego ,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwera w ramach
projektu grantowego„Cyfrowa Gmina

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca8abbc8-39d4-4d28-a9f1-62abd1713b1b

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-17 15:05:27.
Gmina Korytnica. Dostawa energii elektrycznej w
okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8ede2ef-fccf-4b08-94f0-0551b1da50d5https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8ede2ef-fccf-4b08-94f0-0551b1da50d5

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:24:56.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Korytnica

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bfa99ad-51e0-40c5-92d5-c05bca6df782https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bfa99ad-51e0-40c5-92d5-c05bca6df782

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:39:16.
I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 6c ust. 3c
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2021r.poz.888 ze zm.), Wójt Gminy Korytnica
informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy i wyznacza jednocześnie termin nie
krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej
informacji na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu gminy, na: -
odwołanie przez właściciela nieruchomości
oświadczenia o wyłączeniu się z systemu
odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego
przez gminę, jeżeli nieruchomość jest
wyłączona z tego systemu na podstawie tego
oświadczenia; - złożenie przez
właściciela nieruchomości oświadczenia
spełniającego wymagania, o których mowa w ust.
3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty
tym systemem.
 oŚWIADCZENIE NIEZAMIESZKAŁE PRZETARG2022-1.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:40:31.
Dowóz uczniów z miejscowości położonych na
terenie gminy Korytnica do pięciu placówek
oświatowych oraz odwóz po zajęciach na
podstawie zakupionych biletów miesięcznych w
roku szkolnym 2022/2023

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cebbef72-9963-40e9-a30e-b61d7d63e5f2

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-20 14:56:46.
Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom
kultury i dzienny dom pobytu seniora w
miejscowości Korytnica

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/026ea9a0-98cc-420e-aace-f84b2d60a51d

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-12 12:45:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022 ( wersja 5)
 2022_BZP 00013248_05_P.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-07-11 11:01:38 | Data modyfikacji: 2022-07-11 12:02:57.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Jaczew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/627aa8d4-340d-41b7-8da4-c6e41ea5b23c

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:23:38.
Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28660aad-7c17-44eb-8ffd-9ce52588dd8chttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28660aad-7c17-44eb-8ffd-9ce52588dd8c

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:32:00.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022 ( wersja 4)
 2022_BZP 00013248_04._P.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-05-04 10:10:07 | Data modyfikacji: 2022-05-04 12:33:16.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 25
fabrycznie nowych laptopów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotyczące realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR .

formularz oferty

wzór umowy

 zapytanie ofertowe pgpr.rtf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:37:16.
Remont dróg gminnych na terenie gminy Korytnica w
ramach realizacji funduszu sołeckiego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/248b791e-03cc-43ec-b88a-e2a06e16e4d1https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/248b791e-03cc-43ec-b88a-e2a06e16e4d1

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:59:58.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Chmielew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15d57534-ebf8-4b66-aaa3-b24a0090b7cchttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15d57534-ebf8-4b66-aaa3-b24a0090b7cc

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:25:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022 ( wersja 3)
 2022_BZP 00013248_03_P.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-03-28 14:07:52.
Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52a2150f-b318-4722-be76-30d3e78131e3

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-01 13:17:40.
Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w
Sewerynowie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b869a0bd-0bd5-42b0-9792-1c57e3cdab21

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:06:39.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022 ( wersja 2)
 2022_BZP 00013248_02_P.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-25 14:23:17 | Data modyfikacji: 2022-01-25 14:24:34.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022 ( wersja nr 1)
 2022_BZP 00013248_01_P.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2022-01-12 12:05:26.
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówki szkolnej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3881aeaa-1141-42bb-bd30-3f2cd02307a3

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:32:43.
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzedu
Gminy w Korytnicy i placówek oświatowych z
terenu Gminy Korytnica

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/891f7ab7-ab64-447b-8a70-d48bf7fb6fc6

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:13:36.
Gmina Korytnica. Dostawa energii elektrycznej w
okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a43ff860-38a4-4bbd-9de0-c2566bc85a0a

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:31:54.
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021 ( wersja 8)
 2021_BZP 00006565_08_P.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-09-30 14:23:03.
Remont drogi powiatowej nr 4344W od km 7+070,00 do
km 7+893,70 w miejscowości Jaczew, gmina
Korytnica

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80cd654f-1711-4f42-abe9-436bf901046c

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-01 15:30:33.
Aktualizacja Planu postepowań o udzielenie
zamówień publicznych na rok 2021
 2021_BZP 00006565_07_P.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-01 09:15:28.
Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98fca6d6-57d9-49ff-9043-b63904614f33

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-30 14:15:04.
Dowóz uczniów z miejscowości położonych na
terenie gminy Korytnica do pięciu placówek
oświatowych oraz odwóz po zajęciach na
podstawie zakupionych biletów miesięcznych w
roku szkolnym 2021/2022

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b1fdce01-8b65-4917-8c9f-20e058b4d479

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-13 10:47:54 | Data modyfikacji: 2021-07-13 10:51:01.
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021
 Plan postepowan o udzielenie zamówień na rok 2021 (wersja 6).PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:01:42.
Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w
Sewerynowie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=korytnica

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 12:59:53.
Przebudowa drogi gminnej Korytnica -Jaczew

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f6fb4a7-f2cc-4fd3-835c-cc6652257f6e

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-23 12:50:11.
Przebudowa drogi gminnej w Połaziu
Świętochowskim

 


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2a361a4-9b32-4476-9417-1d825f548fd3


 


 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-16 14:23:28 | Data modyfikacji: 2021-06-16 14:24:23.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Bednarze

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc74cd96-2107-4b70-be19-a02a29f05655

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:11:21 | Data modyfikacji: 2021-06-09 13:16:05.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości
Nojszew

projekt umowy

SWZ.Nojszew.docx

zał. A przekroje,,.docx

Zał. A kosztorys ofertowy,,, przedmiart. pdf.pdf

zał. A lokalizacja, .docx

Zał. A opis techniczny Nojszew.doc

Zał. A plan zagospodarowania 2,.docx

zał. A plan zagospodarowania,.docx

zał. A SST-Nojszew.doc

Zał. A znaki pionowe-Nojszw.doc

 ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00056410_01.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:29:22.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku
o sale gimnastyczna z zapleczem oraz niezbędna
infrastrukturą.

1-PZT-PNIEWNIK-12-2017-A1-PZT.pdf

architektura.zip

instalacje elektryczne.zip

konstrukcje.zip

projekt umowy - załacznik nr 5.docx

przedmiary.zip

SALA-PNIEWNIK tylko strr TYT-GŁÓWNAale próbnado Fakt.docx

STWiORB.zip

swz.Pniewnik sala.pdf

instalacje sanitarne.zip

wyjaśnienie treści SWZ, Pniewnik.PDF

wyjaśnienie SWZ Pniewnik.PDF

PNIEWNIK INST-ELE-5 -WYKONAWCZY-2-IN-ELE-PIĘTRO-1.pdf

 2021_BZP 00049805_01- ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:22:36.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości
Korytnica

projekt umowy

SWZ

zał. A plan zagospodarowania

zał. A opis techniczny

zał. A przebudowa dr. wewn.

zał. A SST

zał. A plan zagospodarowania 2

zał. A przekroje

załącznik A znaki pionowe

 Ogłoszenie 2021_BZP 00048686_01.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 13:58:17.
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021
 plan postępowań2021.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-29 10:21:38.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Leśniki

projekt umowy

SWZ

Projekt przekroje

Projekt opis

Projekt plan zagospodarowania

Przedmiar robót

załącznik

 Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00041991_01.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-28 10:23:26.
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości
Górki Borze

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt umowy zał. 4 do SWZ

SWZ

Zał. A opis techniczny

Zał. A Plan orientacyjny

Zał. A Przebudowa dr. wewn.

Zał. A Przekroje normalne

Zał. A PZT - odcinek 2

Zał. A PZT - odcinek 3 (ark. 1)

Zał. A PZT - odcinek 1

Zał. A PZT - odcinek 3 (ark. 2)

Zał. A SST

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:20:06.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Korytnica

PFU

projekt umowy

SWZoczyszczalnie.docx

 Ogłoszenie o zamówieniu,ścieki .pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-07 11:41:52.
Przebudowa drogi gminnej w Szczurowie

Opis do projektu

opis techniczny

projekt umowy

przebudowa drogi

przekroje 1

przekroje 2

przekroje 3

przekroje

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

SST

SWZ

tytuł projektu

 Ogłoszenie o zamówieniu 08d8f4e0-62b8-8b39-805c-9c0001bde2d5.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:39:10.
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021

aktualizacja planu zamówień publicznych 4.pdf

 aktualizacja planu zamówień publicznych 3.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 09:34:14.
Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie
oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. 5 do SWZ

dokumentacja projektowa

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert przetargu

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-22 11:01:41.
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021
 2021_BZP 00006565_02_P.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-19 14:52:19.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach
Grubakach

Dokumentacja projektowa zał. A

Projekt umowy

SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 08d8d325-16f6-e300-a7d2-530001a7c933.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-17 12:41:32.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021
 Plan zamówień 2021.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:36:40.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

plan

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:32:10.
Gmina Korytnica:zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy

artykuły spożywcze

kalkulacja cenowa

Informacja z otwarcia ofert przetargu

 Ogłoszenie art.spoż.2020.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:53:24.
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu
Gminy w Korytnicy oraz placówek oświatowych z
terenu Gminy Korytnica

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 612515.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:02:53.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2021 do 31.12.2021

SIWZ

zał. 1 Punkty sprzedaży GZEAS

zał. 1 Punkty sprzedaży gmina

zał. 2 Formularz oferty

zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

zał. 4 Oświadczenie wykonawcy wykluczenie

zał. 5 Grupa kapitałowa

zał. 6 Umowa

zał. 7 Pełnomocnictwo

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie.energia.2021.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:12:26 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:30:13.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Korytnica

SIWZ RK.271.8.2020 odpady 2020

Zał. nr 1 SOPZ do SIWZ RK.271.8.2020

Zał. nr 2 OFERTA do SIWZ RK.271.8.2020

Zał. nr 4 (JEDZ) do SIWZ RK.271.8.2020

Zał. nr 7 Klucz do SIWZ ZP.271.1.8.2020.zip

Zał. nr 5 Wykaz Usług do SIWZ RK.271.8.2020

Zał. nr 6 Umowa do SIWZ RK.271.8.2020

Zał. nr 3 Ośw.grup.kap. do SIWZ RK.271.8.2020

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:22:56.
Gmina Korytnica: Budowa 40 sztuk przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica

SIWZ z załącznikami

Program Funkcjonalno Użytkowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie 29.07.2020.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:20:00.
Gmina Korytnica: Dowóz uczniów z miejscowości
położonych na terenie gminy Korytnica do pięciu
placówek oświatowych oraz odwóz po zajęciach
na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w
roku szkolnym 2020/2021

SIWZ.dowożenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 566961.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 08:47:10.
ZAPYTANIE OFERTOWE: remont sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Sewerynowie

Przedmiar robót

 ZAPYTANIE OFERTOWE-sala gimnastyczna.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:14:53.
Zapytanie ofertowe - usługa odbioru i utylizacji
odpadów niebezpiecznych zawierających kwas
siarkowy, zawartych w pojemnikach o pj. 1 m3 tzw.
mauzerach - ilość 11 szt.

Zawiadomienie

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 08:51:55 | Data modyfikacji: 2020-06-19 08:52:45.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi

Tytuł projektu

SIWZ z załącznikami

Projekt

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Profil podł. Jugi Ark. 1

Profil podł. Jugi Ark. 2

Przedmiar

Przekrój

Znaki Jugi

SST Jugi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie 03.06.2020.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 08:59:47.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 50
fabrycznie nowych laptopów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu" działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach"
dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „
Zdalna Szkoła plus” – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

Protokół 04.06.2020

 zapytanie ofertowe zdalna szkołaplus.rtf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:38:23.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Górki-Grubaki oraz przebudowy pompowni
wodociągowej w miejscowości Chmielew gm.
Korytnica

Oferta

Wykaz usług

Umowa

Wykaz złożonych ofert

 zapytanie ofertowe górki , chmielew.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:27:57.
Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w
Sewerynowie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiar

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Podbudowy z kruszyw

Podbudowa z betonu

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SIWZ 18.05.2020

Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 540959.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 12:23:04.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 25
fabrycznie nowych laptopów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu" działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach"
dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „
Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.

Protokół

 zapytanie ofertowe-zdalnaszkoła.rtf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:34:35.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Korytnica

SIWZ z załącznikami

zal. 7 projekt (1)

zał. 7 projekt (2)

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar robót

zał. 7 przekroje P1

zał. 7 przekroje P2

zał. STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.05.2020

 ogłoszenie Korytnica.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:13:30.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Kąty

SIWZ załącznikami

zał. 7 projekt

zał. 7 opis techniczny

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar robót

zał. 7 przekroje 2

zał. 7 przekroje

zał. 7 SST

zał. 7 tytuł projektu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie Kąty.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:04:09.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowości Sewerynów

SIWZ z załącznikami

Przedmiar robót D.W.Sewerynów

STWiOR Sewerynów

PW Rys. 1

PW rys. nr 2

PW Rys. nr 3

PW opis projektu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 .ogłoszenie...docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:42:17.
Gmina Korytnica: Remont dróg gminnych na terenie
sołectw Gminy Korytnica.

SIWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie 17.02.2020.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-17 11:41:45.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2020.
 Plan post. o udzielenie zamówień na rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:01:26.
Gmina Korytnica: Zakup i dostawa i artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy

Artykuły spożywcze

Kalkulacja cenowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 633329.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:28:09.
Gmina Korytnica: Sukcesywna dostawa oleju
opałowego do jednostek organizacyjnych z gminy
Korytnica

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 630860.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:38:00.
Gmina Korytnica: Dostawa energii elektrycznej w
okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Punkty sprzedaży energii elektrycznej Gmina Korytnica

Punkty sprzedaży energii elektrycznej dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół

SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Umowa

Pełnomocnictwo

Oświadczenie wykonawcy zał. nr 3 do SIWZ

Formularz oferty

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Inf. z otwarcia ofer

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie.....docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-28 12:36:26 | Data modyfikacji: 2019-10-28 12:39:07.
Zapytanie ofertowe (postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
poniżej 30 000 euro) na zakup i dostawę
książek w ramach rządowego programu
„Narodowy Program Czytelnictwa"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- rządowy program Narodowy program Czytelnictwa

 zapytanieofertoweNarodowy Program czytelnictwa.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 10:19:46.
Gmina Korytnica: Remont sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy

SIWZ

PRZEDMIAR

Wyjasnienie treści specyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 582495.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:35:23.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Korytnica

SIWZ z załącznikami

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7 przedmiar

zał. 7 SST

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenieprzetarg.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:12:23.
Gmina Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Wielądki

SIWZ z załącznikami

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

Informacja z otwarcia ofert przetragu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenieW.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-06 13:46:03.
Gmina Korytnica: Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Korytnica

SIWZ z załącznikami

zał. nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie;.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:34:00.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Sewerynów

SIWZ z załącznikami

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie.sewe..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-23 10:22:52.
Gmina Korytnica: Remont kotłowni ze zmiana
kotłów węglowych na kotły olejowe w budynku
szkoły Podstawowej w Pniewniku

przedmiar robót

SIWZ

projekt

specyfikacja

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 535433kotłownia.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-09 14:49:52.
Gmina Korytnica: Przebudowa dróg wewnętrznych
gminnych w miejscowości Dąbrowa

SIWZ z załącznikami

SST Dąbrowa

zał. 7

zał. 7

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

przedmiar robót

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie drogi Dąbrowa..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-09 13:18:22.
Gmina Korytnica: Remont sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy

sala Korytnica

przedmiar

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. sala gimnastyczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie nr 532578sala..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:10:56.
Informacja z otwarcia ofert przetargu
nieograniczonego na Remont dróg gminnych na
terenie sołectw Gminy Korytnica
 otwarcie ofert.26.03.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:50:29.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania
polegającego na „Unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy
Korytnica”.

zawiadomienie o otwarciu ofert

 azbest 2019 zapytanie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:59:02.
Gmina Korytnica: Remont dróg gminnych na terenie
sołectw Gminy Korytnica

SIWZ z załącznikami

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

 ogłoszenie,.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 12:13:08.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2019
 Plan zamówień na 2019.docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:33:03.
Gmina Korytnica: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Korytnicy w Korytnicy

artykuły spozywcze 2018.docx

Ogłoszenie nr 660995.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety na zadanie pod nazwą zakup i dostawa artykułów spozywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy.PDF

Informacja z otwarcia ofert

 kalkulacja cenowa załączniki .docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:37:29 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:05:53.
Gmina Korytnica: Dostawa opału (wegiel kamienny,
miał weglowy) do placówek oświatowych z terenu
Gminy Korytnica

SIWZ-z załącznikami opał 2018.doc

Informacja z otwarci ofert na zadanie pod nazwą dostawa opału do pacówek oświatowych (węgiel kamienny, miał węglowy) z terenu Gminy Korytnica.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dostawa opału do placówek oświatowychz terenu Gminy Korytnica.PDF

 Ogłoszenie nr 659723-opalu.docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:40:50 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:43:56.
Gmina Korytnica: Dostawa oleju opałowego do
placówek oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ z załacznikamiolej...doc

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych z terenu Gminy Korytnica. PDF.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych z terenu Gminy Korytnica .PDF

 Ogłoszenie nr 659635-olej opałowy.docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 12:18:04 | Data modyfikacji: 2018-12-21 14:25:03.
Korytnica: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20181203101805.pdf

Informacja z otwarcia ofert....PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korytnica.PDF

Zawiadomienie z dnia 27.12.2018 r.o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówinia publicznego pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korytnica..PDF

 odpady komunalne zmiana ogłoszenia.docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:46:03 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:29:51.
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletów
strojów (koszulki , spodnie, czapki ) w ramach
operacji pn.: Taniec łączy pokolenia
współfinansowanej jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 zapytanie stroje.doc

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 11:46:34.
Gmina Korytnica: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KORYTNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ogłoszenie odpady komunalne.docx

Informacja z otwarcia ofert..........PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korytnica..PDF

Zawiadomienie z dnia 27.12.2018 r.o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówinia publicznego pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korytnica.PDF

 ODPADY SIWZ 2018.doc

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:47:48 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:27:24.
Gmina Korytnica: Dostawa Energii elektrycznej w
okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert RK.271.18.2018.PDF

RK.271.18.2018.PDF

 Zamówienie 05.11.2018.zip

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:52:58 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:40:29.
Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie 300 godzin
warsztatów tanecznych z zakresu tańca ludowego,
narodowego i współczesnego dla dzieci i
dorosłych
 zapytanie ofertowe tańce(3)...docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-21 13:25:18 | Data modyfikacji: 2018-09-21 14:23:39.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
Maksymilianowie i na działce nr 658 w
miejscowości Myszadła

siwz z załącznikami Maksymilianow.doc

Informacja z otwarcia ofert RK.271.17.2018.PDF

SST .doc

zał. 7 znaki Myszadla.doc

zał. 7 znaki maksymilianów.pdf

zał. 7 przedmiar -Kosztorys ofertowy .pdf

zał. 7 projekt.pdf

zał. 7 projekt.docx

zał. 7 Profil Podłużny.pdf

zał. 7 Plan orientacyjny.pdf

zał. 7 opis techniczny Myszadła.doc

zał. 7 opis techniczny Maksymilianów.doc

zał . 7 Przekrój normalny.pdf

zal. 7 projekt .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.. Maksymilianów.Myszadła.PDF

 ogłoszenie Maksymilianów .docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 11:03:50 | Data modyfikacji: 2018-10-01 10:26:47.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi powiatowej w
miejscowości Górki -Grubaki

siwz z załącznikamiGorki Grubaki.doc

zał. 7 SST Górki -Grubaki.docx

zał. 7 rys 2-5.....pdf

zał. 7 rys 2-4.....pdf

zał. 7 rys 2-3.....pdf

zał. 7 rys 2-2....pdf

zał. 7 rys 2-1...pdf

zał. 7 rys 1 pzt.pdf

zał. 7 Przedmiar robót Górki Grubaki.pdf

zał. 7 opis PB Górki.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Górki Grubaki.PDF

Informacja z otwarcia ofert

 ogłoszenie Gorki Grubaki.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:18:27 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:15:43.
Gmina Korytnica: Remont ciągu pieszo-jezdnego w
pasie drogi gminnej w miejscowości Turna

siwz z załącznikami Turna.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Turna.PDF

zał. 7 Przedmiar robót TURNA.pdf

zał. 7 SST Turna.pdf

zał. 7 rys 2-3.pdf

zał. 7 rys 2-2.pdf

zał. 7 rys 2-1.pdf

zał. 7 rys 1 pzt Turna.pdf

zał. 7 opis PW Turna.pdf

Zał, 7 rys 2-4.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

Informacja z otwarcia ofert

 ogłoszenie Turna.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 12:11:19 | Data modyfikacji: 2018-09-12 14:07:11.
Gmina Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
Żelazowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlane

siwz z załącznikami .doc

Zamówienie 13.08.2018.zip

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Żelazów.PDF

Informacja z otwarcia ofert

 ogłoszenie Zelazow.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:45:59 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:17:22.
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej
Jaczew-Komory

Informacja z otwarcia ofert .. .PDF

Informacja z otwarcia ofert .PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

Kosztorys ofertowy

SIWZ z załącznikami

SST Jaczew-Komory

 ogłoszenie jaczew.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:58:13 | Data modyfikacji: 2018-07-03 08:58:37.
Gmina Korytnica: Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Górkach Grubakach o salę
gimnastyczną z zapleczem

I PROJEKT BUDOWLANY.zip

Odpowiedzi na pytania.PDF

Odpowiedzi dotyczące SIWZ

Informacja z otwarcia ofert Gorki Grubaki.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

 Ogłoszenie nr 546487.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:54:57 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:52:33.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Lipniki

siwz z załącznikami Lipniki.zip

ogłoszenie Lipniki...docx

zmiana ogłoszenia .docx

Zapytania i odpowiedzi..pdf

Informacja z otwarcia ofert Lipniki.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Lipniki.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:57:28 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:31:44.
Gmina Korytnica: Remont chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Trawy

siwz z załącznikami Trawy.zip

Informacja z otwarcia ofert Trawy.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Trawy.PDF

 ogłoszenie Trawy.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:14:56 | Data modyfikacji: 2018-05-08 08:14:21.
Gmina Korytnica: Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej Górki Średnie -Górki Borze

siwz z załącznikami Górki Borze, Górki Średnie .zip

Informacja z otwarcia ofert ..PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Górki Średnie....PDF

 ogłoszenie Górki Borze, Górki Średnie.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:38:59 | Data modyfikacji: 2018-05-08 08:13:49.
Gmina Korytnica: Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Rowiska

siwz z załącznikami Rowiska.zip

Informacja z otwarcia ofert Rowiska.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty Rowiska.PDF

 ogłoszenie Rowiska..docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:29:30 | Data modyfikacji: 2018-05-08 09:00:33.
Gmina Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Nowy Świętochów i Nojszew

siwz z załącznikami...zip

Informacja z otwarcia ofert Nowy Świetochow i Nojszew.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nowy Sw..PDF

 ogłoszenie Nowy Świętochów. Nojszew.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:21:38 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:26:38.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wozów
strażackich

Ogłoszenie wozy strażackie.....pdf

JEDZ.doc

Zmiana specyfikacji.PDF

Odpowiedzi na pytania 2.PDF

Odpowiedzi na pytania .PDF

SIWZ po zmianach 16.03.2018 -11.doc

Informacja z otwarcia ofert .PDF

Informacja o wyniku postępowania.PDF

 SAMOCHÓD STRAŻACKI2.0-2.doc

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:30:20 | Data modyfikacji: 2018-05-22 10:29:11.
Gmina Korytnica: Remont korytarza górnego i
łazienek w Szkole Podstawowej w Sewerynowie

PRZEDMIAR-SEWERYN ôW-01-2018.pdf

siwz.Sewerynów2018.doc

Informacja z otwarcia ofert .PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. .PDF

 Ogłoszenie nr 536700.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:33:30 | Data modyfikacji: 2018-04-23 13:39:08.
Gmina Korytnica: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple

ogłoszenie Czaple.docx

siwz z załącznikami Czaple.zip

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czaple.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:38:15 | Data modyfikacji: 2018-04-24 10:15:56.
Gmina Korytnica: Modernizacja strychu w szkole
Podstawowej w Pniewniku

Ogłoszenie nr 536197.docx

PRZEDM-STRYCH-PNIEWNIK-01-2018.pdf

siwz.Pniewnik.doc

Informacja z otwarcia ofertm .PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:05:55 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:18:49.
Gmina Korytnica: Remont korytarza i klatki
schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Korytnicy

przedmiar nr 1.pdf

przedmiar nr 2.pdf

przedmiar nr 3.pdf

siwz.korytnica.doc

Informacja z otwarcia ofert..PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. ..PDF

 Ogłoszenie nr 533160.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:16:12 | Data modyfikacji: 2018-04-10 13:55:47.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Nowy Świętochów

siwz z załącznikami.zip

Informacja z otwarcia ofert...PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nowy Swietochow.PDF

Zapytania i odpowiedzi.pdf

 ogłoszenie nowy swietochow.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:35:12 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:05:21.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Wypychy II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..PDF

 Ogloszenie 12.03.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:00:14 | Data modyfikacji: 2018-04-03 08:58:51.
Gmina Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Górki Średnie, Górki-Grubaki,
Połazie Świętochowskie

siwz z załącznikami.......doc

ogloszenie.....docx

SST Górki Średnie, Grubaki i Połazie Świętochowskie..zip

Informacja z otwarcia ofert (2).PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ....PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:28:06 | Data modyfikacji: 2018-04-12 09:52:37.
Informacja z otwarcia ofert - Remont dróg
gminnych na terenie sołectw Gminy Korytnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

 Ogloszenie.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:27:24 | Data modyfikacji: 2018-03-16 12:09:45.
Gmina Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Kruszew

ogłoszenie.zip

Informacja z otwarcia ofert.PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (2).PDF

Informacja z otwarcia ofert Kruszew.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:43:56 | Data modyfikacji: 2018-04-12 09:54:10.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Wypychy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 Informacja o otwarciu ofert.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:26:44 | Data modyfikacji: 2018-03-13 09:07:51.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Wypychy II.

ogłoszenie...docx

Zał 7 projekt.pdf

zał 7 projekt (3).pdf

zał 7 projekt (2).pdf

zał 7 opis techniczny Wypychy dwa.doc

zał 7 kosztorys ofertowy przebudowa dr.gm.w m. Wypychy II .pdf

zal 7 projekt znaki Wypychy odcinek 370.doc

zal 7 projekt znaki Wypychy odcinek 165.doc

siwz z załącznikami..doc

zał 7 SST Wypychy .doc

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:40:16 | Data modyfikacji: 2018-02-22 12:13:36.
Gmina Korytnica: Remont dróg gminnych na terenie
sołectw Gminy Korytnica. Ogłoszenie o
zamówieniu - Roboty budowlane.

ogłoszenie..docx

siwz z załącznikami...doc

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJ E TECHNICZNE.docx

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:09:43 | Data modyfikacji: 2018-03-16 12:08:59.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Wypychy

zal nr 7przedmiar robót ..pdf

zał 7 projekt..pdf

zał 7 projekt..docx

zal 7 projekt ..doc

zal 7 projekt..docx

zal 7 SST Wypychy..doc

zal 7 projekt..pdf

siw z z załącznikami..doc

ogloszenie..docx

zal 7 projekt (2)..docx

zał. 7 projekt..doc

 ogloszenie.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 13:13:00 | Data modyfikacji: 2018-02-08 15:05:05.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2018.
 plan..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:53:35.
Gmina Korytnica: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy

SIWZ

kalkulacja cenowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 632459.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 08:51:16.
Gmina Korytnica: dostawa opału do placówek
oświatowych ( węgiel kamienny, miał węglowy)z
terenu gminy Korytnica

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie-opał..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:29:53.
Gmina Korytnica: Dostawa oleju opałowego do
placówek oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie-olej..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:28:01.
Gmina Korytnica: Budowa remizy strażackiej w
miejscowości Jaczew

siwz z załącznikami

zał. 7 projekt

zał. 7

zał. 7 przedmiar robót

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7 specyfikacja techniczna

zał. 7 zamienny dach

zał. 7 zamienny fundamenty

zał. 7 zamienny parter

zał. 7 zamienny przekroje

zał. 7 zamienny stolarka

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Jaczew

 ogłoszenie remiza Jaczew.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:15:34.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej Leśniki
- Wola Korytnicka

Siwz z załącznikami

zał. projekt znaki

zał. projekt bud.

zał. projekt bud.

zał. opis techniczny

zał. opis techniczny

zał. projekt znaki

zał. 7 przedmiar

zał. SST

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenieL-W.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 13:51:03 | Data modyfikacji: 2017-07-28 15:01:13.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Rowiska

siwz z załącznikami Rowiska..doc

zal. 7 dach..pdf

zal. 7 fundamenty..pdf

zal. 7 inwentaryzacja rzut..pdf

zal. 7 przekrój BB..pdf

Zał . 7 projekt WOP Rowiska..pdf

zał. 7 elewacje 2..pdf

zał. 7 instalacje 1..pdf

zał. 7 instalacje 3..pdf

zał. 7 instalacje 4..pdf

zał. 7 inwentaryzacja elewacje 1..pdf

zał. 7 inwentaryzacja elewacje 2..pdf

zał. 7 inwentaryzacja przekroje..pdf

zał. 7 parter..pdf

zał. 7 podjazd..pdf

zał. 7 przekrój AA..pdf

zał. 7 ROWISKA OPIS DO PROJEKTU SWIETLICA REMIZA..pdf

zał. 7 Specyfikacja techniczna ROWISKA ŚWIETLICA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA..pdf

zał. 7 stolarka..pdf

zał. 7 strop..pdf

zał. 7 więźba..pdf

zał. 7elewacje..pdf

Zał. 7przedmiar robót..pdf

zał.7 instalacje..pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie Rowiska.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:12:47.
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Rowiska

SIWZ z załącznikami

zal. 7 dach.pdf

zal. 7 fundamenty.pdf

zal. 7 inwentaryzacja rzut.pdf

zal. 7 przekrój BB.pdf

Zał . 7 projekt WOP Rowiska.pdf

zał. 7 elewacje 2.pdf

zał. 7 instalacje 1.pdf

zał. 7 instalacje 3.pdf

zał. 7 instalacje 4.pdf

zał. 7 inwentaryzacja elewacje 1.pdf

zał. 7 inwentaryzacja elewacje 2.pdf

zał. 7 inwentaryzacja przekroje.pdf

zał. 7 parter.pdf

zał. 7 podjazd.pdf

zał. 7 przekrój AA.pdf

zał. 7 ROWISKA OPIS DO PROJEKTU SWIETLICA REMIZA.pdf

zał. 7 Specyfikacja techniczna ROWISKA ŚWIETLICA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA.pdf

zał. 7 stolarka.pdf

zał. 7 strop.pdf

zał. 7 więźba.pdf

zał. 7elewacje.pdf

Zał. 7przedmiar robót.pdf

zał.7 instalacje.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 09:20:48.
Gmina Korytnica: Przebudowa ulicy Zastrużnej w
miejscowości Korytnica

Siwz z załacznikami

Przekroje podłużne i normalne

kosztorys ofertowy

opis techniczny

przedmiar robót

SST

znaki

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie zastrużna.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:46:38 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:47:21.
Gmina Korytnica: Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Korytnicy

SIWZ

Specyfikacja techniczna

kosztorys ofertowy

Termomodernizacja szkoły-projekt 1

Termomodernizacja szkoły-projekt 2

Termomodernizacja szkoły-projekt 3

Termomodernizacja szkoły-projekt 4

Termomodernizacja szkoły-projekt 5

Termomodernizacja szkoły-projekt 6

Termomodernizacja szkoły-projekt 7

Termomodernizacja szkoły-projekt 8

Termomodernizacja szkoły-projekt 9

Termomodernizacja szkoły-projekt 10

Termomodernizacja szkoły-projekt 11

Termomodernizacja szkoły-projekt 12

zmiana siwz

Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie -termomodernizacja.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:16:49.
Informacja z otwarcia ofert - Remont pomieszczeń
szkolnych w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
 Informacja z otwarcia ofert - S.P. w Maksymilianowie.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-06 09:57:06.
Gmina Korytnica: "Sporządzenie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Korytnica"

Specyfikacja

Uchwała

Adampol

Czaple

Dąbrowa

Decie

Korytnica

Kruszew

Leśniki

Nojszew

Pniewnik

Połazie Świętochowskie

Rabiany1

Rabiany2

Rąbież

Zakrzew

Zalesie

Żabokliki

Żelazów

Roguszyn

Sewerynów

Stary Świętochów

Stary Świętochów 2

Szczurów

Trawy

Wielądki

Wola Korytnicka

Wypychy

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenieplan.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:15:17.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sekłak

SIWZ z załacznikami

zał. 7

zał. 7

zał. 7 szkice

zał. 7 szkice

zał. 7 szkice

zał. 7 szkice

zał. 7 projekt

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie droga Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:20:54.
Gmina Korytnica: budowa boiska wielofunkcyjnego
przy szkole Podstawowej w Pniewniku

SIWZ

Boisko Pniewnik ślepy

specyfikacja techniczna

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

Projekt boiska

zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Zapytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie boisko Pniewnik.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:22:20.
Remont pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej
w Maksymilianowie

SIWZ

przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 remont ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-22 11:44:34.
Zapytania ofertowe: remont pomieszczeń szkolnych
w Szkole Podstawowej w Sewerynowie. Szczegółowy
opis zamówienia określa przedmiar robót,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

przedmiar

 ZAPYTANIE OFERTOWE-sale lekcyjnesewerynów.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:32:49.
Gmina Korytnica: Przebudowa drogi gminnej
Żelazów - Zalesie

siwz z załacznikami

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

zał 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie Żelazów-Zalesie...pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:06:11.
Informacja z otwarcia ofert - remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Zakrzew
 informacja z otwarcia ofert 26.04.2017.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-26 11:23:50.
Zapytanie ofertowe dla zadania p.n. Remont i
naprawa dróg gminnych sortowanym kruszywem
łamanym z gruzu betonowego

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zapytanie ofertowe remont tłuczniem betonowym.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-21 09:30:31.
Zapytanie ofertowe dla zadania p.n. Remont i
renowacja rowów przydrożnych oraz montaż
przepustów na terenie Gminy Korytnica

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zapytanie ofertowe remont rowów i montaż przepustów.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-21 09:29:13.
Zapytanie ofertowe dla zadania p.n. . Remont i
naprawa dróg gminnych pospółką żwirową.

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zap. of. remont dróg pospółką ..doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-21 09:26:05.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Turna
 zaw. Turna.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:28:03.
Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Zakrzew

Siwz z załącznikami

zał. 7 specyfikacja techniczna

zał 7 szkice projekty, rzuty

zał. 7

opis remontu

zał. 7 przedmiar po modyfikacji

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie Zakrzew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:40:51.
Informacja z otwarcia ofert przetargu
nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w
miejscowości Czaple
 inf Czaple..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:37:52.
Protokół sporządzony dnia 7 kwietnia 2017 roku
z zapytania ofertowego w celu udzielenia
zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą:
Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej
w Górkach Grubakach
 protokół Górki G.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 13:54:02.
Korytnica: Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole
Podstawowej w Maksymilianowie

siwz

przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie nr 60748.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:55:31.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące
przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg
gminnych w miejscowości Czaple o łącznej
długości 985 mb.
 siwz zapytania i odpowiedzi.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:43:37 | Data modyfikacji: 2017-04-06 11:44:15.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące
przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg
gminnych w miejscowości Czaple o łącznej
długości 985 mb.
 Czaple zapytania i odpowiedzi..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:42:46 | Data modyfikacji: 2017-04-06 11:44:24.
Informacja z otwarcia ofert przetargu
nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Turna
 Turna inform oferta.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:54:43.
ZAPYTANIE OFERTOWE : Przedmiotem zamówienia jest
:remont pomieszczeń szkolnych w Szkole
Podstawowej w Górkach Grubakach. Szczegółowy
opis zamówienia określa przedmiar robót,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

przedmiar

 ZAPYTANIE OFERTOWE-sale lekcyjnegórkigrubaki.docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:34:03.
Korytnica: Przebudowa dróg gminnych - ulicy
Szkolnej i ul. Małkowskiego w miejscowości
Korytnica

siwz z załacznikami

zał. 7 opis techniczny

zał. 7 projekt

zał. 7 przekrój podłużny

zał. 7 opis techniczny

plan orientacyjny

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar

przekrój podłużny

przekroje normalne

zał. 7 SST

przekrój podłużny

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Małkowskiego w miejscowości Korytnica

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Małkowskiego w miejscowości Korytnica

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

 ogłoszenie ulice...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:25:49.
Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Czaple o łącznej długości 985mb.

siwz z załacznikami

zał. 7

kosztorys ofertowy ślepy

opis techniczny

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar

zał. 7 SST Czaple

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaple o łącznej długości 985 mb

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

 ogłoszenie Czaple.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:46:39.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2017.
 plan..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:48:58.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Turna. Ogłoszenie o zamówieniu

zał. 7 projekt

zał.7 rys.3-2

zał. 7 SST Turna

zał. 7 (2)

zał. 7 Turna

zał. 7

Siwz z załącznikami

zał. 7 rys -3

zał. 7 lokalizacja

zał. 7 Turna

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:00:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dla zadania pn. Rozbudowa budynku
garażowo-gospodarczego
 zaw. budynek garażowy.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:38:10.
Zapytanie ofertowe dla zadania p.n. Rozbudowa
budynku garażowo-gospodarczego na działce nr 623
w miejscowości Korytnica

koszt slepy

projekt budowlany

umowa

wykaz osób

zał. nr 1 oferta

projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania 2

 zapytanie ofertowe...doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 11:04:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w trybie zapytania oferowego dla zadania pn:
"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Korytnica"
 zaw. azbest.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:25:59.
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania zadania
polegającego na "Unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica"
 zapytanie ofertowe azbest.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 11:15:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie : dostawa opału (węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu Gminy
Korytnica
 zaw. opał.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:18:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie : dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu Gminy Korytnica
 zaw. olej.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:16:55.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą:
dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych
z terenu gminy Korytnica
 Informacja z otwarcia ofert - olej.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 08:33:18.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą:
dostawa opału (węgiel, miał węglowy) do
placówek oświatowych z terenu gminy Korytnica
 Informacja z otwarcia ofert - opał.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 08:31:21.
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty
na zdanie: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy
 zaw. 22.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:13:22.
Zapytanie Ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest
:zakup i dostawa artykułów spożywczych do
przedszkola w Korytnicy

Kalkulacja cenowa

Protokół z zapytania ofertowego

 ZAPYTANIE OFERTOWE-przedszkole.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:53:57.
Korytnica: przedmiotem zamówienia jest dostawa
opału (węgiel, miał węglowy) do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ

 ogłoszenie-opał...docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:58:02.
Korytnica: przedmiotem zamówienia jest dostawa
oleju opałowego do placówek oświatowych z
tereny gminy Korytnica w ilości ok. 90.000

SIWZ

 ogłoszenie-olej...docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:56:44.
Korytnica: Przedmiotem zamówienia jest zakup i
dostawa artykułów spożywczych do stołówki
szkolnej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Korytnicy

SIWZ

kalkulacja cenowa

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie nr 363305.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:29:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Paplin
 Paplin świetlica.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:26:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pod nazwą: budowa budynku łącznika
między szkołą podstawową a gminazjum w
Korytnicy
 zaw. łącznik.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 12:36:49.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą:
budowa budynku łacznika między szkołą
podstawową a gimnazjum w Korytnicy
 inf. z otwarcia ofert.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-22 12:03:52.
Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Paplin

siwz z załacznikami

specyfikacja tehcniczna

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 ogłoszeniePaplin.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:33:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Adampol.
 zaw. 14.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:29:13.
Informaca z otwarcia ofert przetargu
nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Adampol
 inf.Adampol.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:42:38.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów
 zaw. 08.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 11:39:36.
Korytnica: Budowa budynku łącznika między
szkołą podstawową a gimnazjum w Korytnicy

siwz łącznik

opis Korytnica łącznik

Specyfikacja techniczna

Łącznik Szkołą Korytnica

Szkoła Korytnica łącznik

Szkoła Korytnica łącznik1

Szkoła Korytnica łącznik2

Szkoła Korytnica łącznik3

Szkoła Korytnica łącznik4

Szkoła Korytnica łącznik5

Szkoła Korytnica łącznik6

Szkoła Korytnica łącznik7

Szkoła Korytnica łącznik8

Szkoła Korytnica łącznik9

Szkoła Korytnica łącznik10

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetagu nieograniczonego na budowę budynku łącznika między szkołą podstawową a gimnazjum w Korytnicy

Zawiadomienie o zmianie treści siwz

 ogłoszenie o zamówieniu łącznik.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:44:03.
Informacja z otwarcia ofert przetragu
nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów
 otwarcie ofert Sewerynów.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:31:47.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Adampol.

siwz z załacznikami

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar

zał. 7 projekt

SST Adampol

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adampol

 ogloszenie adampol.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:04:03.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.; postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej Pniewnik
- Stary Świętochów
 zaw. Pniewnik-St.Świet..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:47:15.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.; postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej Wola
Korytnicka - Lipniki
 zaw. Wola Korytnicka-Lipniki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 10:08:01.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów

siwz z załacznikami

zał. 7 specyfikacje techniczne

zał. 7

zał. 7 opis projekt

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7 przedmiar robót

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Sewerynów

 ogłoszenieSewerynów.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:07:42.
Zapytanie ofertowe: przebudowa pomieszczeń
gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy
(Łazienka i szatnia po kuchni)

OPIS DO REMONTU SZKOŁY SZATNIE I ŁAZIENKI

OPIS DO REMONTU SZKOŁY SZATNIE I ŁAZIENKI sanitarne

Łazienki i szatnie po kuchni SP Korytnica ŚLEPY

II etap sanitarne 1a

II etap sanitarne 1

II etap 1

II etap 1a

II etap 2

II etap 2a

II etap 3-1

II etap 3a

 ZAPYTANIE OFERTOWE-pomieszczeniagospodarcze....docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 10:58:04.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej Pniewnik-Stary
Świętochów

siwz z załącznikami

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt (2)

zał. 7 projekt (3)

zał. 7 projekt (4)

zał. 7 projekt (5)

zał. 7 projekt (6)

zał. 7 projekt

zał. 7 przedmiar

zał. 7 specyfikacje techniczne

 ogłoszenie Pniewnik-Stary Świętochów.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 13:48:41.
Korytnica: Pzebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka
- Lipniki.

siwz

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7 projekt

zał. 7

 ogłoszenie droga.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:21:07.
Zapytanie ofertowe na przebudowę pomieszczeń
gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy

Zapytanie ofertowe

II etap 1

II etap 1a

II etap 2

II etap 2a

II etap 3-1

II etap 3a

II etap sanitarne 1

II etap sanitarne 1a

Kosztorys

Opis do remontu szkoły szatnie i łazienki

Opis do remontu szkoły szatnie i łazienki

Protokół z zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:55:09 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:09:12.
Korytnica: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
szkole Podstawowej w Górkach Grubakach

opis techniczny

przedmiar boisko.pdf

siwz

Zapytanie i odpowiedź na SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ogłoszenie boisko.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:20:38.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej
Kupce-Jugi
 zaw.22.06.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:00:32.
Zapytanie ofertowe: przebudowa pomieszczeń
gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy
(Łazienka i szatnia po kuchni)

II etap 1

II etap 1a

II etap 2

II etap 2a

II etap 3-1

II etap 3a

II etap sanitarne 1

II etap sanitarne 1a

łazienki i szatnie

opis do remontu sanitarne

opis do remontu

Protokół z zapytania ofertowego

 ZAPYTANIE OFERTOWE-pomieszczeniagospodarcze.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:40:36.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Leśniki
 zaw.10.06 Leśniki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 12:16:44.
Zapytanie oferowe : utwardzenie terenu kostką
betonową na działce nr 728 usytuowanej w
Korytnicy przy ulicy Sienkiewicza 14.

kosztorys ofertowy

opis techniczny

rys 1

rys 2

rys 3

rys 4

rys 5

rys 6

rys 7

Protokół

 ZAPYTANIE OFERTOWE-kostka.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:29:46.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej Kupce - Jugi

SIWZ

specyfikacje techniczne

projekt

opis techniczny

przedmiar

 ogłoszenie K-J.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-01 14:29:29.
Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Leśniki

SIWZ

załacznik 1

załacznik 2

załacznik 3

załacznik 4

załacznik 5

załacznik 6

załacznik 7

załacznik 8

załacznik 9

załacznik 10

załacznik 11

załacznik 12

załacznik 13

załacznik 14

załacznik 15

załacznik 16

załacznik 17

załacznik 18

 ogłoszenie Leśniki.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:41:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy
 zaw. naj.oferty.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:55:05.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa oleju opału (węgiel
kamienny, miał) do placówek oświatowych z
terenu gminy Korytnica
 oferta opał.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:00:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 oferta olej.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-23 13:56:40.
Korytnica: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy
publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy

Kalkulacja cenowa

SIWZ

 ogłoszenie stołówka.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-15 14:31:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Korytnica.
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:38:57.
Korytnica: dostawa opału (węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica

SIWZ opał

 ogłoszenie opał.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:29:48.
Korytnica: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ

 ogłoszenie olej..docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:26:04.
Zapytanie ofertowe (postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
poniżej 30 000 euro)na zakup i dostawę
książek w ramach rządowego programu
„Książki naszych marzeń”

szczegółowy opis zamówienia

 zapytanieofertowe ksiązki naszych marzeń.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-18 12:14:54.
Korytnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Korytnica.

specyfikacja

 ogłoszenie przetarg.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-13 13:21:41.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pod nazwą budowa boiska
wielofunkcyjnego przy szkołach w Korytnicy
 zadanie boisko.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-09 13:27:45.
Korytnica: Przedmiotem zamówienia jest budowa
boiska wielofunkcyjnego przy szkołach w Korytnicy

opis techniczny, specyfikacja techniczna i odbioru

przedmiar

siwz-boisko

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o zmianie treści SIWZ

modyfikacja SIWZ

odpowiedz na siwz

 OGŁOSZENIE.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:46:20.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zaw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:20:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Sewerynów i Trawy-Nowy
Świętochów
 przebudowa.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-31 13:37:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Trawy i Sewerynów
 dr. Trawy i Sewerynów.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:54:43.
Korytnica: Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie
Korytnica przy szkołach podstawowych : w
Maksymilianowie, Górkach Grubakach, Korytnicy,
Pniewniku , Sewerynowie w ramach projektu pt.
Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie

SIWZ

załacznik nr 1A

załacznik nr 1B

Odpowiedz do SIWZ

Odpowiedz do SIWZ 1

zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 14:05:35.
Korytnica-Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Sewerynów oraz Trawy-Nowy
Świętochów

siwz

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

zał. 7

 ogłoszenie.s.t.n.s.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:42:53.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod
nazwą przebudowa pomieszczeń gospodarczych i
sanitarnych w Szkole Podstawowej w Korytnicy
 zaw.sanit..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:37:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Stary Świętochów
 droga star. św..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-10 13:33:38.
Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi,
elektrycznymi i sanitarnymi związanymi z
realizacją inwestycji pod nazwą: przebudowa
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole
Podstawowej w Korytnicy w następujących
branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna.

Specyfikacja techniczna

Łazienki i szatnia

 ZAPYTANIE OFERTOWE-inspektor.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-10 13:24:02.
Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Trawy i Sewerynów.

ogłoszenie

siwz z załącznikami

projekt sewerynów

projekt trawy

projekt trawy 1

projekt sewerynów 1

przedmiar robót

specyfikacja techniczna trawy

specyfikacja techniczna sewerynów

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:29:34.
Korytnica: przebudowa pomieszczeń sanitarnych i
gospodarczych w Szkole Podstawowej w Korytnicy

ogłoszenie

siwz korytnica

inwentaryzacja

inwentaryzacja przyziemie

łazienki szatnie

mała architektura

opis do remontu

projekt dach

projekt elewacja 2

projekt elewacja

projekt fundamenty

projekt mała architektura

projekt przekrój

projekt przyziemie

projekt utwardzenie

projekt wykaz stolarki

specyfikacja techniczna

ogłoszenie o zmianie

zmiana ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 13:53:27.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Stary Świętochów.

SIWZ

zał. 7 Bioz

zał. 7 opis do zgłoszenia

zał. 7 przekroje normalne

zał. rys 2-2

lokalizacja

przedmiar

tys 2-1

specyfikacje

 ogłoszenie Stary Świętochów.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:24:45.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Remont zbiornika wodnego w
miejscowości Pniewnik
 zaw.zbiornik Pniewnik...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:18:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Rowiska i Nojszew
 zawiadomienie o wyborze oferty Rowiska, Nojszew.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:20:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Maksymilianów
 zawiadomienie o wyborze oferty Maksymilianów.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:18:55.
Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 zapytanie ofertowe plan gospodarki.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 14:07:59 | Data modyfikacji: 2015-07-07 08:55:09.
Zapytanie ofertowe: Remont sal lekcyjnych nr
1,3,13,14 i montaż parapetów w sali nr 5 w
Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Korytnicy.

oferta

załacznik nr 2

kosztorys ofertowy

sala 1

sala 3

sala 5

sala 13

sala 14

 ZAPYTANIE OFERTOWE-posadzki.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-29 14:46:11.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Korytnica: Remont zbiornika wodnego w
miejscowości Pniewnik.

SIWZ

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

Projekt staw

Przedmiar

specyfikacja techniczna

 ogłoszenie pniewnik.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 11:56:26.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Rowiska i Nojszew

ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

kosztorys ofertowy ślepy

przedmiar

szczegółowe specyfikacje techniczne

zał. 7 projekt Nojszew rysunek, przekrój

zał. 7 projekt Nojszew

zał. 7 projekt Rowiska, rysunki i przekroje

zał. 7 projekt Rowiska

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 12:25:55.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Maksymilianów

SIWZ

zal. 7 niweleta

zal. 7 projekt cz. 3

zal. 7 lokalizacja

zal. 7 projekt cz. 1

zal. 7 projekt cz. 2

zal. 7 projekt opis

zał. 7 przedmiar robót

zał. 7 przekrój 1

zał. 7 przekrój

zał. 7 specyfikacja techniczna

zał. 7 wykaz znaków

 ogłoszenie Maksymilianów.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:02:38.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.:postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Remont i naprawa dróg na terenie
gminy Korytnica
 zaw. o wyborze ofertynaprawa dróg.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:35:33.
Korytnica: Remont i naprawa dróg gminnych na
terenie gminy Korytnica.

SIWZ

zał. 7 specyfikacje techniczne

 ogłoszeniedrogi kor..docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:39:42.
Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zdanie: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy
 skan zaw art. spoż.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:36:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa oleju opałowego w sezonie
grzewczym do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica
 olej opałowy zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 12:09:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa opału ( węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica od stycznia 2015 do grudnia 2015
 zawiadomienie opał.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 10:23:19.
Korytnica: zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy

SIWZ

kalkulacja cenowa

 ogłoszenieart.spoz..docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-17 07:49:31.
Korytnica: Dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica

załącznik nr 1

 ogłoszenieolej2015.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:09:26.
Korytnica: Dostawa opału (węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica

załącznik nr 1

 ogłoszenie opał2015.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:07:43.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
edukacyjnej w ramach projektu systemowego
partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe – Moja
przyszłość współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej realizowanego w Szkołach
podstawowych na terenie gminy Korytnica
 zapytanieofertowe moja przyszłość.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-02 12:25:56.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Roguszyn
 zaw. o wyb. RK.271.6.2014Roguszyn.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 12:20:32 | Data modyfikacji: 2014-09-19 08:48:12.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Roguszyn. Numer ogłoszenia: 285030
- 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014 OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SWIZ

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

załacznik nr 5

załacznik nr 6

załacznik nr 7

załacznik nr 7 specyfikacje

zał. nr 7 projekt

zał. nr 7 (2)

zał. nr 7 (3)

zał. nr 7 (4)

zał. nr 7 (5)

zał. nr 7 projekt tech.

zał. nr 7 projekt tech. cz. 1

zał. 7 proj. tech. cz.2.jpg

zał. 7 proj. tech3.jpg

 ogłoszenie r.d.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:43:13.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej Wola
Korytnicka -Lipniki Numer ogłoszenia: 279954 -
2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 OGŁOSZENIE O
ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SWIZ

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

załacznik nr 5

załacznik nr 6

załacznik nr 7

załacznik nr 7.1

załącznik 7.2

załacznik 7.3

załacznik 7.4

załącznik 7.5

 ogłoszenie w-l.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-22 13:25:28.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Jaczew, Maksymilianów, Rowiska.
 zaw. Jaczew, Maks. Rowiska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-12 15:08:55.
Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Jaczew, Maksymilianów, Rowiska

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 SWIZ

załącznik nr 6

załącznik nr 7

specyfikacja techniczna

wzór umowy

7,1 jaczew

7,2jaczew

7,3jaczew

7,4 jaczew

7,5jaczew

7,6jaczew

7,7jaczew

7,8jaczew

7,9jaczew

7,10jaczew

7,11jaczew

7,12jaczew

7,13jaczew

7,14jaczew

7.1 maksymilianów

7.2 maksymilianów

7.3 maksymilianów

7.4 maksymilianów

7.5 maksymilianów

7.6 maksymilianów

7.7 maksymilianów

7.8 maksymilianów

7.9 maksymilianów

7.1 rowiska

7.2 rowiska

7.3 rowiska

7.4 rowiska

7.5 rowiska

7.6 rowiska

7.7 rowiska

7.8 rowiska

7.9 rowiska

7.10 rowiska

7.11rowiska

7.12rowiska

7.13rowiska

 ogłoszenieJMR.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-24 11:02:42.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Remont świetlicy wiejskiej w
wsi Jaczew .
 zawiadomienie o wyborze RK.271.3.2014.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-24 11:19:49.
Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Jaczew.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 7.1

załącznik nr 7.2

załącznik nr 7.3

SWIZ

 ogłoszenie jaczew.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:49:56.
Zapytanie ofertowe DLA ZADANIA P.N. . Wykonanie
odwiertu studni nr 2 na terenie Stacji
Uzdatniania Wody Leśniki na działce nr ewid. gr.
85/4 w miejscowości Pniewnik

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 zapytanie ofertowe.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:37:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pn: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Połazie
Świętochowskie
 zaw.najk.oferty Poł. Świ.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-14 09:59:12 | Data modyfikacji: 2014-04-14 10:00:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pn: Remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Rabiany wraz z utwardzeniem terenu.
 zaw. o wyb. najkorzystniejszej oferty Rabiany..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-01 09:16:31.
Korytnica: Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Połazie Świętochowskie.

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 7

zał nr 7

SWIZ

 ogłoszeniePŚ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:51:58.
Korytnica: Remont oraz docieplenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz z
utwardzeniem terenu.

Zapytanie i odpowiedź

oferta

doświadczenie zawodowe

SWIZ

zał nr 3

oświadczenie do ofertt

wzór umowy

grupa kapitałowa

specyfikacja techniczna

przedmiar robót

projekt techniczny

 ogłoszenierabiany.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-27 10:10:15.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa opału (węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica od stycznia 2014 do grudnia 2014
 dostawa opału.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-31 10:12:08.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica od stycznia
2014 do grudnia 2014
 dostawa oleju.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-31 10:10:46.
Korytnica: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ olej

 ogłoszenie-olej1.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:53:00.
Korytnica: dostawa węgla kamiennego i miału
węglowego do placówek oświatowych z terenu
gminy Korytnica

SIWZ opał

 ogłoszenie - opał1.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:51:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: popstepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn Dostawa energii elektrycznej.
 zaw. o wyborze najkorzsyt. ofert dostawa energii elektrycznej.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-22 15:11:29.
Korytnica: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ogłoszenie

SWIZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-12 15:10:26.
Korytnica: Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i
sprzętu w ramach projektu systemowego pt. Krok w
przyszłość zakresie indywidualizacji nauczania
i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych
realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

załącznik nr 1

siwz 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

 ogłoszenie szko.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:52:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica
 zawiadomienie 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:56:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie: dostawa opału (węgiel, miał
węglowy) do placówek oświatowych z terenu gminy
Korytnica
 zawiadomienie 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:52:11.
Korytnica: dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica

SIWZ olej

 ogłoszenie-olej.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:49:51.
Korytnica: dostawa węgla kamiennego i miału
węglowego do placówek oświatowych z terenu
gminy Korytnica

SIWZ opał

 ogłoszenie - opał.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:48:09.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów
 zawiadomienie RK.271.11.2013.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:09:30.
Zawiadoniemie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie : Przeprowadzenie zajęć w ramach
projektu systemowego pt. "Krok w przyszłość" w
zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania w
klasach I-III szkół podstawowych realizowanych z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach. Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (indywidualizacja).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-01 15:24:29.
Korytnica: usługa edukacyjna w ramach projektu
systemowego pt. Krok w przyszłość w zakresie
indywidualizacji nauczania i wychowania w klasach
I-III szkół podstawowych realizowanych z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach.

SIWZ

zmiana SIWZ usługa edukacyjna

załącznik nr 7 informacja o przynalezności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie do SIWZ

 ogłoszenie o zamówieniu - usługa edukacyjna.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-17 10:59:59.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
Korytnica: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów.

SWIZ

zał nr 1 oferta

zał nr 2 doświadczenie zawodowe

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5 wzór umowy

zał nr 6 grupa kapitałowa

zał nr 7 przedmiar robót

zał nr 7 projekt (2)

zał nr 7 projekt (2)

zał nr 7 projekt (3)

zał nr 7 projekt (4)

zał nr 7 projekt (5)

zał nr 7 projekt (6)

zał nr 7 projekt (7)

 ogłoszenie Sewerynów.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:32:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Jaczew i Sekłak
 Zawiadomienie Jaczew Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:38:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Korytnica.
 modernizacja oświetlenia.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 12:48:08.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej
przetargu nieograniczonego na Modernizację
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korytnica.
 zapytania i odpowiedzi do SIWZ Gmina Korytnica.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-07 13:11:51 | Data modyfikacji: 2013-08-08 09:16:38.
Korytnica: Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Korytnica.

ogłoszenie

zał nr 1 oferta

zał nr 2 doświadczenie zawodowe

zał nr 3

zał nr 4 do oferty oświadczenie

zał nr 5 wzór umowy

zał 6 oświadczenie grupa kapitałowa

zał nr 7 specyfikacja techniczna

zał.7 Jaczew Turna Górki

zał 7 Zakrzew

ośw. Gm. Korytnica przedmiar zał 7

SWIZ

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-07-26 12:50:16.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Jaczew i Sekłak

oświadczenie zał. 6 - grupa kapitałowa

projek Jaczew zał. 7

przedmiar robót zał. 7

Sekłak projekt zał. 7

sst Jaczew zał. 7

sst Sekłak zał. 7

SIWZ

zał. 4 do oferty oświadczenie

zał. nr 1 oferta

zał. nr 2 doświadczenie zawodowe

zał. nr 3

zał. 5 - wzór umowy

 ogłoszenie przebudowa.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-24 12:17:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Rabiany i Wielądki
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rabiany i Wielądki.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:51:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dostawa tłucznia betonowego na drogi na terenie
gminy Korytnica
 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-09 13:42:06.
Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Roguszynie" RK.271.5.2013
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RK.271.5.2013.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 11:31:09.
Korytnica: Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Rabiany i Wielądki.

zał 1oferta R+W

zał 2 doświadczenie zawodowe

zał3

zał 4 do oferty oświadczenie

zał 5 wzór umowy

zał 6 grupa kapitałowa

SWIZ

zał 7 proj. wielądki 2

zał 7 projekt Rabiany 2

zał 7 proj. Rabiany

zał 7 proj. Wielądki

zał 7 szczegóły specyfikacji

zał 7 przedmiar robót

 ogłoszenie R+W.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-26 14:46:21.
Korytnica: dostawa tłucznia betonowego na drogi
na terenie gminy Korytnica

oświadczenie zał 5 grupa kapitałowa

SWIZ

umowa istotne postanowienia zał 4

zał nr 3.

zał 1 oferta

zał nr 2

 ogłoszenie (beton).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-25 12:29:05.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Korytnica.
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty odpady.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-07 08:28:55.
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Roguszynie

Odpowiedź na zapytanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 7a

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 12

 ogłoszenie Roguszyn 1.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 22:46:04 | Data modyfikacji: 2013-06-11 08:16:33.
Korytnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Korytnica.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 ogłoszenie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Korytnica..doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:47:44.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn Remont drogi powiatowej nr 2247 W w
miejscowości Roguszyn
 zawiadomienie o wyborze oferty RK.271.4.2013.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:57:24.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:21:06.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
" Remont chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi
powiatowej 4244 W w miejscowości Kąty"
 zawiadomienie o wyborze oferty RK.271.2.2013.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-11 13:20:41.
Korytnica: Remont drogi powiatowej nr 2247 W w
miejscowości Roguszyn

zał nr 1 oferta

SWIZ

zmiana ogłoszenia

zał nr 2 doświadczenie zawodowe

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - tekst

zał nr 3

Zapytanie

zał. 7 przedmiar, kosztorys ślepy - po modyfikacji

zał nr 4 do oferty oświadczenie

zał 5 - wzór umowy

oświadczenie zał 6 - grupa kapitałowa

zał. 7 przedmiar, kosztorys ślepy

zał. 7 S.S.T - chodnik Roguszyn

zał. 7 plan (2)

zał. 7 plan

zał. 7 Roguszyn 1 (1)

zał. 7 Roguszyn 1 (2)

zał. 7 Roguszyn 1 (3)

zał. 7 Roguszyn 1 (4)

zał. 7 Roguszyn 1 (6)

zał. 7 Roguszyn 1 (7)

zał. 7 Roguszyn 1 (8)

zał. 7 Roguszyn 1 (10)

zał. 7 rzuty i przekroje (2)

zał. 7 rzuty i przekroje (3)

zał. 7 rzuty i przekroje

zał. 7 rzuty i przekroje (1)

zał. 7 roguszyn 1(5)

zał. 7 roguszyn 1(9)

zał. 7 rzuty i przekroje (4)

 ogłoszenie Roguszyn.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-10 13:24:15.
Korytnica: Remont chodnika wraz ze zjazdami i
budowa zatok autobusowych w ciągu drogi
powiatowej 4239 W w miejscowości Wola Korytnicka.

zał nr 1 oferta

SWIZ

zał nr 2 doświadczenie zawodowe

zał nr 3

zał nr 4 do oferty oświadczenie

zał nr 5 wzór umowy

oświadczenie zał 6

zał 7 opis Wola

zał 7 przekrój

zał 7 przekrój (2)

zał 7 przekrój (3)

zał 7 przekrój (4)

zał 7 przedmiar, kosztorys ofertowy

zał 7 SST Wola

zał 7 Wola Korytnicka

zał 7 Wola zatoki

oświadczenie zał 8a - grupa kapitałowa

oświadczenie zał 8b - grupa kapitałowa

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia. RK.271.3.2013

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2

 ogłoszenie Wola Korytnicka.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 14:46:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zawiadomienie o wyborze oferty RK.271.1.2013.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-29 08:58:02.
Korytnica: Remont chodnika wraz ze zjazdami w
ciągu drogi powiatowej 4244 W w miejscowości
Kąty

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 8a grupa kapitałowa

oświadczenie zał 8b grupa kapitałowa

SWIZ

zał 4 do oferty oświadczenie

zał 7 opis Kąty

zał 7 przedmiar robót, kosztorys ofertowy Kąty

zał 7 przekrój poprzeczny

zał 7 rzut zjazdu

zał 7 SST Kąty

zał nr 1 oferta remont

zał nr 2 doświadczenie zawodowe remont

zał 3

zał m5 wzór umowy

zał 7 zagospodarowanie

 ogłoszenie remont.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-12 13:47:54.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku
świetlicy w Kątach

Korytnica: Remont budynku świetlicy w Kątach
Numer ogłoszenia: 77026 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

...WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ - świelica Kąty

zał. nr 1 oferta - świetlica Kąty

zał. nr 2 doswiadczenie zawodowe - świaetlica Kąty

zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - świetlica Kąty

zał. nr 4 do oferty oświadczenie

zał. nr 5 - wzór umowy

zał. nr 6 oświadczenie

zał. nr 7 Specyfikacja techniczna Kąty

zał. nr 7 projekt

zał. nr 7 Kąty elewacje 1

zał. nr 7 Kąty elewacje 2

zał.nr 7 Kąty przekrój

zał. nr 7 Kąty rzut parteru

zał.nr 7 Świetlica Kąty przedmiar

oświadczenie zał.nr 8 a - grupa kapitalowa

oświadczenie zał.nr 8 b - grupa kapitalowa

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-25 11:27:56 | Data modyfikacji: 2013-02-25 12:56:43.
`Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dostawa energii elektrycznej
 energia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-20 07:59:22 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:06:59.
Wyjaśnienie nr 1 dotyczy przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-12 10:39:40.
załącznik nr 4
 Załącznik nr 4.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:26:25.
załącznik nr 3 dwie taryfy
 Załącznik nr 3 dwie taryfy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:26:04.
załącznik nr 2
 Załącznik nr 2.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:25:34.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 załącznik 1 opis przedmiotu zamówienia.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:25:08.
załącznik nr 5
 Załacznik nr 5.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:24:30.
załącznik nr 6
 Zalacznik nr 6.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:24:08.
SWIZ2012
 SWIZ 2012.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:23:41.
Korytnica Dostawa energii elektrycznej1
 Korytnica Dostawa energii elektrycznej1.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:23:14.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym
2012/2013 do placówek oświatowych z terenu
gminy Korytnica
 zawiadomienieolej.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-15 14:33:06.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
dostawa opału (węgiel, miał węglowy) w sezonie
grzewczym 2012/2013 do placówek oświatowych z
terenu gminy Korytnica
 zawiadomienieopał.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-15 14:32:13.
zawiadomienie o wyborze oferty
 zawiadomienie o wyborze oferty.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:14:45.
SIWZ olej
 SIWZ-olej.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:33:08.
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym
2012/2013 do placówek oświatowych
 ogłoszenie-olej opałowy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:32:35.
SIWZ opał
 SIWZ-opał.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:31:41.
Korytnica: dostawa opału do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica w sezonie
grzewczym 2012/2013
 ogłoszenie- węgiel.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:30:30.
szczegółowe specyfikacje techniczne 112
 szczegółowe specyfikacje techniczne 112.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 15:24:20.
zał. 7 projekt(11)
 zał. 7 projekt(11).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 14:02:16.
zał. 7 projekt (2) (1)
 zał. 7 projekt (2) (1).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:58:49.
zał . 7 projekt(1)
 zał . 7 projekt(1).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:57:30.
zał. nr 7 warunki techniczne Sekłak(1)
 zał. nr 7 warunki techniczne Sekłak(1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:56:15.
zał. nr 7 tytuł projektu Sekłak (1)
 zał. nr 7 tytuł projektu Sekłak (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:55:28.
zał. nr 7 opis techniczny Sekłak (1)
 zał. nr 7 opis techniczny Sekłak (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:54:52.
zał. nr 7 Opis do projektu zagospodarowania
terenu Sekłak (1)
 zał. nr 7 Opis do projektu zagospodarowania terenu Sekłak (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:54:19.
zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-PRZEDMIAR (1)
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-PRZEDMIAR (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:53:46.
zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-OFERTOWY (1)
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-OFERTOWY (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:53:12.
zał. nr 7 Informacja dotyczy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Sekłak (1)
 zał. nr 7 Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Sekłak (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:52:31.
zał nr 7Część opisowa infor Sekłak (1)
 zał nr 7Część opisowa infor Sekłak (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:51:26.
zał nr 6 (1)
 zał nr 6 (1).docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:50:40.
zał nr 5 umow wzór (1)
 zał nr 5 umow wzór (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:49:51.
zał 4 do oferty oswiadczenie (1)
 zał 4 do oferty oswiadczenie (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:49:14.
zał nr 3 (1)
 zał nr 3 (1).docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:48:35.
zał nr 2 doświadczenie zawodowe (1)
 zał nr 2 doświadczenie zawodowe (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:47:51.
zał nr 1oferta (1)
 zał nr 1oferta (1).doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:47:03.
SWIZ1
 SWIZ1.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:43:49.
ogłoszenie1
 ogłoszenie1.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:42:54.
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:42:54
Opublikowane przez: Ewelina Karczewska