Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w
dniu 12 lipca 2020 r.
 Godzina rozpoczęcia pracy komisji II tura.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:42:55.
Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach w związku z ponownym głosowaniem
 Pl dyżurów OKW II tura.....pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:43:03.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:07:15.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP
w ponownym głosowaniu
 obwieszczenie o II turze -duże.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:13:56.
Pla dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach
 Pl dyżurów OKW...pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:35:45.
Godziny rozpoczęcia pracy obwodowych komisji
wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r.
 GODZ ROZPOCZĘCIA PRACY KOMISJI.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-26 08:48:46 | Data modyfikacji: 2020-06-26 08:50:41.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych
 informacja o składach OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-18 15:00:17.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.


Od 16 do 19 czerwca 2020r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu, w którym spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania wyborcy.

 

 

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:45:25.
Zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
 plakaty wyborcze.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:44:36.
Postanowienie Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie KW II nr 39...pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:10:12.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:29:09 | Data modyfikacji: 2020-06-15 13:32:47.

INFORMACJA
Wyborcy mogą się zgłosić do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Korytnicy do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Korytnicy.

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:29:57.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Korytnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

                                                                                              §1 .
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 6,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 2.


                                                                                            § 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Korytnicy.


                                                                                           § 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


                                                                                      Komisarz Wyborczy
                                                                                     w Siedlcach II

                                                                                     Konrad Mielcarek

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:30:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 obwieszczenie_o_obwodzie_143303..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:52:02.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej - wyborca
 zgloszenie_wyborcy_do_obkw..doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:49:11.
Informacja Wójta Gminy Korytnica w sprawie
zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 Informacja - zgłaszanie kandydatów OKW..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:42:01.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WIĘCEJ - KLIKNIKJ TUTAJ
 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:22:13 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:44:34.
Informacje PKW - KLIKNIJ W OBRAZEK
 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:29:06 | Data modyfikacji: 2020-06-04 09:31:44.
Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:29:06
Data modyfikacji: 2020-06-04 09:31:44
Opublikowane przez: Antoni Panufnik